مهندس محمد تقی‌زادگان

استاد دانشگاه، رئیس اسبق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان فارس

محمد امین مودت

فعال حوزه کارآفرینی و عضو شورای سیاست‌گذاری بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون تهران

سعادت سلاجقه

رئیس اداره حقوقی و قضایی اداره کل گمرکات استان فارس و مدرس دانشگاه